Liturgie

zondag 23 februari 9:30 ds J M Batteau

Votum en groet
zingen GK Psalm 1:1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Wet in NT versie door de Schriftlezer
zingen GK Ps 1: 2,3 Hij is gelijk een altijd groene boom
gebed
kindmoment door ds Batteau
zingen Alzo lief had God de wereld
Schriftlezing Johannes 2:23 – 3:36
zingen NLB 675:1,2 = Lb 477 Geest van hierboven
Preek Zonder geloof in Jezus is er geen hoop
zingen NLB 575:1,4 Jezus leven van ons leven (andere woorden dan GK 89)
Dankgebed en voorbede
collecte
zingen GK 87: 1,2,3,4,5


zondag 23 februari 2020 16:30 zr Lies Kaptein

Preek van ds. D S Dreschler uit Heemse

Votum en groet
Zingen NPB Ps 98:1,2 Zing nu een nieuw lied voor de Here
Gebed
Lezen: 2 Tessalonicenzen 2:1-14
Zingen GK Gez 155:3,4,5 Heer waar dan heen
HC zondag 3
Preek
Zingen NPB Ps 66:3,5
Gebed   
Belijdenis zingen GK Gez 161:1,2,3,4 Heer, U bent mijn leven
Collecte
zingen NGK 213 Eigen roem is uitgesloten
Slotzegen en amen

    DE NIEUWE PSALMBERIJMING Ps 98:1,2

1. Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen.
Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten.
Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten;
dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

   DE NIEUWE PSALMBERIJMING Ps 66:3,5

3. Dank onze God, Hij geeft ons leven.
Zing, alle volken, prijs Hem luid.
Hij heeft ons nieuw houvast gegeven;
nu gaan wij niet meer onderuit.
U zuiverde ons door het lijden,
liet ons door vuur en water gaan.
Maar U bood, toen U ons bevrijdde,
ons overvloed en welvaart aan.

5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen,
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:
Hij gaf mij reden om te zingen:
zodra ik riep, verhoorde Hij.
Hield ik me bezig met het kwade,
dan had de Heer mij niet gehoord.
Maar Hij is trouw en vol genade.
Prijs God: Hij hoorde ieder woord.


NGK 213

1. Eigenroem is uitgesloten:
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten:
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren
Voor Gods hand die alles schiep,
Iets uit niets tot leven riep,
Heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Engelenstem,
Mensentong verheerlijk Hem!

2. Want zo lief had God de wereld,
Dat Hij zijn geliefde Zoon
Voor die diep gevallen wereld
Overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
liet God zijn genade zien,
Toen zijn Zoon de kruisdood stierf,
Stierf voor ons die schuldig waren:
God is liefde! Engelenstem
Mensentong, verheerlijk Hem!

3. Dat is eindeloze ontferming:
Door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
Aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen,
Als mijn diep bederf mij tart,
Toont God mij zijn vaderhart,
Lees ik in zijn vriendelijke ogen:
God is liefde! Engelenstem
Mensentong, verheerlijk Hem!